ร่วมงานกับเราบ้านลภาวัน สมัครงาน


ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท ลภาวัน จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  2. ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 1 ปี
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานของบริษัท ลภาวัน จำกัด และบริษัทในเครือ เท่านั้น โดยจะไม่นำไปเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  4. หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้องตรงกับความจริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงานของท่าน

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในเงื่อนไขนี้และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในการสมัครงานครั้งนี้เป็นความจริงทุกประการ